• pl
  • en
tel. +48 662 249 596 biuro@jamrent.pl

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Zachowanie poufności danych jest dla Firmy J.A.M RENT A CAR niezwykle ważne i chcemy, aby każdy Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy politykę prywatności, która opisuje zasady i zakres przetwarzania danych osobowych, przysługujące prawa naszym klientom i nasze obowiązki jako administratora danych.
ADMINISTRATOREM DANYCH jest
Firma J.A.M RENT A CAR z siedzibą w Katowicach przy ulicy Ordona 20/101,

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
J.A.M RENT A CAR przetwarza dane osobowe swoich Klientów w celu prawidłowego zawarcia umowy najmu i jej należytego wykonania przez firmę J.A.M RENT A CAR
Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
– zarejestrowania zamówienia samochodu,
– zawarcia umowy najmu,
– dokonania rozliczenia,
– udostępnienia zamówionego przez Klienta samochodu.

RODZAJ DANYCH
Celem prawidłowego zawarcia umowy z J.A.M RENT A CAR, Klient zobowiązany jest do podania swojego: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail, informacje dotyczące płatności – takie jak dane karty, dane z prawa jazdy.
W trakcie wynajmu firma J.A.M RENT A CAR gromadzić będzie następujące informacje: gdzie i kiedy samochód został wypożyczony, gdzie i kiedy został zwrócony, zużycie paliwa, przebieg, historia wypadków i inne informacje związane z samochodem oraz sposobem korzystania z niego przez Klienta.
Firma J.A.M RENT A CAR będzie gromadzić również informacje na temat wszelkich mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości, za parkowanie w niedozwolonym miejscu lub za dokonanie innych przestępstw lub wykroczeń popełnionych przez Klienta podczas trwania najmu. Powyższe dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, organy ścigania lub administracji.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Firma J.A.M RENT A CAR przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane Klientów są przetwarzane przez Firmę J.A.M RENT A CAR za ich zgodą, wyrażoną w chwili potwierdzenia wprowadzonej rezerwacji samochodu poprzez stronę internetową Firmy.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia dokonania rezerwacji samochodu.
W związku z przetwarzaniem przez Firmę J.A.M RENT A CAR danych osobowych Klientów, przysługuje im:
Prawo dostępu do danych osobowych.
Klient posiada prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby zgromadzonych przez Firmę J.A.M RENT A CAR. Klient, w szczególności ma prawo do zapoznania się z jego danymi osobowymi przetwarzanymi przez Firmę J.A.M RENT A CAR, prawo do uzyskania informacji na temat celu przetwarzania danych osobowych, kategorii danych osobowych, prawo do uzyskania kopii danych osobowych.
Prawo do sprostowania danych osobowych.
Klient ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania przez Firmę J.A.M RENT A CAR danych osobowych dotyczących jego osoby. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych składając stosowne oświadczenie.
Prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
Klient posiada prawo do żądania usunięcia danych osobowych dotyczących jego osoby, lub niektórych danych osobowych, w sytuacji kiedy
1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
2. Klient cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,
3. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.
W sytuacji zgłoszenia przez Klienta żądania usunięcia danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Firmę J.A.M RENT A CAR.
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Klient posiada prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
1. a) w razie kwestionowania prawidłowości zgromadzonych danych osobowych – na czas potrzebny Firma J.A.M RENT A CAR do sprawdzenia prawidłowości przetwarzanych danych,
2. b) gdy przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Klient żąda ograniczenia ich wykorzystania, sprzeciwiając się jednocześnie ich usunięciu;
3. c) gdy dane osobowe Klienta przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane przez Firmę J.A.M RENT A CAR., ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4. d) gdy Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych – wówczas ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje na czas potrzebny do ustalenia, czy ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Firma J.A.M RENT A CAR, przetwarzając dane osobowe tego Użytkownika.
 
Prawo do cofnięcia zgody.
Klient przysługuje prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych.
Klient jest uprawniony do żądania wydania posiadanych przez Firmę J.A.M RENT A CAR danych osobowych dotyczących jego osoby, a następnie może przenieść je do wybranego przez siebie innego administratora ochrony danych osobowych. Dane osobowe zostaną wydane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.
Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę J.A.M RENT A CAR  do organu nadzorczego.
CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim zostały zebrane lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Firmę J.A.M RENT A CAR

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH
Klient wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać pisząc na adres siedziby Firmy tj. J.A.M RENT A CAR 40-164 Katowice, ul. Ordona 20/101.

 

 

 

Skontaktuj się z nami